Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Lử Thẩn

Thôn Sảng Chai xã Lử Thẩn Si Ma Cai Lào Cai
0977802756
lci-simacai-ptdtbtthxaluthan@edu.viettel.vn